بیکنگ پودر

BP 110 بیکینگ پودر دو مرحله ای

مزایا :

•    آزاد سازی و حفظ بیشتر گاز دی اکسید کربن
•    توسعه شبکه گلوتنی
•    افزایش حجم محصول 
•    بهبود بافت محصول

کاربرد : انواع کیک و کلوچه                                

**میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد.

بسته بندی : کیسه 10 کیلوگرمی

مدت زمان مصرف : 6 ماه پس از تولید