R 101 روغن جدا کننده

مزایا:

•    ایجاد یک لایه نازک بین قالب  و خمیر
•    جدا شدن کیک از قالب بدون دورریز و ضایعات 
•    کف صاف محصول نهایی
•    عدم ایجاد طعم یا بوی نامطبوع در محصول نهایی
•    عدم تاثیر بر عدد پر اکسید محصول نهایی

 
کاربرد  : انواع کیک    
  
**میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد.
                         
بسته بندی :  گالن 8 و 18 کیلوگرمی
مدت زمان مصرف : 3 ماه پس از تولید