ژل کیک امولسیفایرPlus

PLUS بهبود دهنده کیک

مزایا
  • افزایش طول دوره ماندگاری
  • کنترل فعالیت میکرو ارگانیسم ها با کاهش پارامتر واتراکتیویته
  • افزایش نرمی و انعطاف محصول
  • تنظیم رئولوژی خمیر
  • ایجاد رنگ براق در سطح محصول
کاربرد :  کلوچه
میزان مصرف براساس وزن خمیر ( % )  : 1 –0/8
رطوبت استاندارد ( % ) : 14 – 12/5
واتراکتیویته بهینه ( % )  : 69 /0 – 0/67    
** میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد .
بسته بندی : 
•    گالن 25 کیلو گرمی 
•    بشکه 270 کیلو گرمی
•    بالک 1250 کیلو گرمی
مدت زمان مصرف : 1 سال پس از تولید