بهبود دهنده کیک Pro

مزایا:
•    افزایش طول دوره ماندگاری
•    کنترل فعالیت میکرو ارگانیسم ها با کاهش پارامتر واتراکتیویته
•    افزایش نرمی و انعطاف محصول 
•    تنظیم رئولوژی خمیر
•    ایجاد رنگ براق در سطح محصول
کاربرد :  کیک روغنی
میزان مصرف براساس وزن خمیر ( % )  : 7 -6/7
رطوبت استاندارد ( % ) :  20 – 18/5
واتراکتیویته بهینه ( % )  : 75 /0 – 73 / 0    
** میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد .
بسته بندی : 
•    گالن 25 کیلو گرمی 
•    بشکه 270 کیلو گرمی
•    بالک 1250 کیلو گرمی