ژل کیک امولیسفایر

PURE بهبود دهنده کیک

  مزایا:
•    افزایش طول دوره ماندگاری
•    کنترل فعالیت میکرو ارگانیسم ها با کاهش پارامتر واتراکتیویته
•    افزایش نرمی و انعطاف محصول 
•    تنظیم رئولوژی خمیر
•    ایجاد رنگ براق در سطح محصول

 
 کاربرد :  
1-    کیک لایه ای
2-    سوئیس رول 
3-    کیک روغنی
میزان مصرف براساس وزن خمیر ( % ) : 
 کیک لایه ای                           3/8 – 3/5
سوئیس رول                            4/2 – 3/8  
کیک روغنی                              4 – 3/8
رطوبت استاندارد ( % ) : 20 – 18/5
واتراکتیویته بهینه ( % )  : 75 /0 – 73 / 0    
** میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد .
بسته بندی : 
•    گالن 25 کیلو گرمی 
•    بشکه 270 کیلو گرمی
•    بالک 1250 کیلو گرمی
مدت زمان مصرف : 1 سال پس از تولید