CC کرم امولسیفایری کلوچه

                         
مزایا

•    حفظ تازگی و نرمی محصول 
•    تاخیر دربیاتی
•    ایجاد بافت یکدست با تخلخل یکنواخت
•    افزایش قابلیت انعطاف پذیری محصول 
کاربرد : کلوچه 

میزان مصرف براساس وزن خمیر (  %  ) :  0/7 – 0/6

**میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد.

بسته بندی : سطل 10 و 20 کیلو گرمی

مدت زمان مصرف : 6 ماه پس از تولید